بازشناسی ساختار روایت پیرامون سینما ماورا
37 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : سینماپرس
محل مصاحبه : نمایشگاه قران
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0